wtorek, 28 listopada 2017

KLASA 6 - ZADANIE DODATKOWE

Przygotuj 3 mini plakaty (kartki A4) na poniższe tematy:
1. Zjawisko zaćmienia Słońca.
2. Krótkowzroczność, dalekowzroczność oraz sposoby korekty tych wad.
3. Zjawisko echolokacji oraz przykłady zwierząt które mają  lepiej rozwinięty słuch niż człowiek.

Każdy z tematów proszę przygotować na osobnej kartce. Nie można przyklejać gotowych wydrukowanych tekstów z Internetu - należy wybrać wyszukane informacje, zdecydować, które z nich są najważniejsze. Prace można wzbogacić o schematy, rysunki (odręczne lub wydrukowane).
Koniecznie podajemy na dole pracy źródła z których korzystano!
Termin oddania: 12.12.2017
Ocena: celująca o wadze 2 (wszystkie trzy tematy składają się na jedną ocenę)

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE

Przygotuj plakat w formacie A3 nt. "Osobliwości przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego".
Termin oddania pracy: 12.12.2017
Ocena: celująca o wadze 2.

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU DZIAŁ 3

1. Źródła zanieczyszczeń środowiska.
2. Sposób powstawania kwaśnych deszczy i smogu.
3. Źródła i rodzaje zanieszczyszczeń powietrza, wody i gleby.
4. Przykłady bogactw przyrody wykorzystywanych przez człowieka.
5. Kilka przykładów działań indywidualnych i lokalnych służących ochronie przyrody.
6. Przykłady unieszkodliwiania zanieczyszczeń przez przyrodę.
7. Formy ochrony przyrody w Polsce - podział.
8. Sposoby zachowania się na obszarach chronionych.
9. Na czym polega ochrona ścisła i częściowa danego obszaru.
10. Na czym polega ochrona całkowita i częściowa danego gatunku.
11.  Przykłady gatunków chronionych - z podręcznika str.82-83.

poniedziałek, 27 listopada 2017

KLASA 6 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 2

1. Rozpoznawanie torów ruchu, czym jest ruch.
2. Wyjaśnić co to jest względność ruchu.
3. Co to jest układ odniesienia w ruchu ciał.
4. Obliczanie prędkości ze wzoru.
5. Przykłady występowania tarcia, znaczenie siły tarcia w życiu, od czego zależy siła tarcia.
6. Czynniki od których zależy siła oporu, znaczenie siły oporu w życiu codziennym.
7. Przykłady elektryzowania ciał z życia codziennego.
8. Przykłady źródeł prądu.
9. Przykłady przewodników i izolatorów elektrycznych.
10. Czym jest prąd elektryczny.
11. Przykłady źródeł światła - naturalnych i sztucznych.
12. Schematy odbicia światła od lustra, rozproszenia od kartki, odbicia od odblasku.
13. Schemat powstawania obrazu w oku.
14. Działanie soczewki z bliska i z daleka - jaki obraz powstaje.
15. Źródła dźwięków, wpływ hałasu na zdrowie człowieka.
16. Porównanie prędkości światła i dźwięku.

poniedziałek, 20 listopada 2017

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU: APARAT RUCHU

1. Podział aparatu ruchu na cześć czynną i bierną - funkcje.
2. Elementy szkieletu osiowego, wymienić elementy, funkcje poszczególnych elementów.
3. Odcinki kręgosłupa.
4. Budowa kości plus składniki chemiczne kości.
5. Krzywizny kręgosłupa, choroby aparatu ruchu, wady postawy.
6.  Budowa czaszki - mózgo - i trzewioczaszka - kości.
7. Rodzaje stawów.
8. Szkielet - nazwy kości na rysunku.
9. Rola szpiku kostnego.
10. Wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka.
11. Czynności udzielania pomocy przy urazach kończyn.
12. Związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną funkcją.

wtorek, 14 listopada 2017

KLASA 5 - ZANIECZYSZCZENIA WODY I GLEBY

1. Zapisz temat w zeszycie:

Temat: Zanieczyszczenia wody i gleby.

2. Wykonaj poniższe zadanie dotyczące poprzedniej lekcji.

3. Przeczytaj temat z podręcznika str. 62-68.

4. Poniższy schemat przerysuj do zeszytu.

5. Rozwiąż poniższą krzyżówkę.